Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

V súlade s rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 22. marca 2021 číslo: 2021/11901:1-A1810 sa v Strednej odbornej škole strojníckej Skalici záverečné skúšky 2021 budú konať administratívne hodnotením ako aritmetický priemer.

Riaditeľka  školy určí do 17. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia.

Aritmetický priemer a výslednú známku záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej  komisie a schvaľuje ho predseda skúšobnej  komisie 31. mája 2021.

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 3. júna 2021.

Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 9. júna 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie záverečnej skúšky.

Termíny klasifikácie žiakov učebného odboru 2433 H obrábač kovov:

Dátum uzatvorenia známok za tretí ročník: 21. mája 2021 (piatok)

Dátum klasifikačnej porady: 24. mája 2021 (pondelok)

Dátum vydania koncoročného vysvedčenia: 28. mája 2021 (piatok)

 

Dátum konania ZS : 31. mája 2021 (pondelok)

Dátum schválenia  ZS: 31. mája 2021 (pondelok)

Dátum vydávania  vysvedčenia ZS: 10. júna 2021 (štvrtok)

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA