Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
Ako súčasť opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 vo výchove a vzdelávaní môžu základné a stredné školy počas jarných prázdnin v školskom roku 2020/2021organizovať tzv. jarné školy. Ich cieľom je prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi, podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu..
Jarné školy sú organizované na báze dobrovoľnosti v čase jarných prázdnin. V Strednej odbornej škole strojníckej Skalica budeme v spolupráci so zamestnávateľom podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r. o. organizovať Jarnú školu pre žiakov prvých až štvrtých ročníkov v predmete odborný výcvik. Žiaci si budú upevňovať svoje vedomosti a zručnosti v školiacom stredisku, podľa možností budú realizovať odborný výcvik priamo vo výrobe a najmä štvrtáci využijú jarné prázdniny na prípravu k maturitným skúškam.
Zoznam žiakov, ktorí absolvujú Jarnú školu, je uvedený v prílohe.

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA