Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
  • 2411 K mechanik nastavovač- absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list10 mechanik nastavovac

     Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore mechanik nastavovač zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v dielňach praktického vyučovania a priamo na pracovis­kách zamestnávateľov. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre obsluhu a nastavovanie obrábacích strojov, so všeobecným prehľadom o celej oblasti strojárskej výroby a so základnými predpokladmi pre výkon samostatných podnikateľských aktivít. Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v dielňach praktického vyučovania a priamo na pracoviskách INA Skalica spol. s r.o. Praktická príprava (odborný výcvik) sa realizuje v prvých dvoch roč­níkoch výlučne v dielňach školy. V treťom ročníku sa žiaci už oboznamujú aj s prostre­dím strojárskych podnikov, najmä INA SKALICA, spol. s r.o., kde majú možnosť praco­vať na CNC strojoch. V 4. ročníku sa žiaci sústreďujú na programovanie CNC strojov a na jeho využitie v praxi. Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebež­ne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučo­vacích predmetov. Škola rozvíja aj kompetencie v rámci pracovného prostredia, napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie seba­istoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, s ktorými sa stretnú v budúcom zamestnaní.

UČEBNÝ_PLÁN.pdf

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

V školskom roku 2024/2025 odbor neotvárame!!!   2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu      Absolvent...

Duálne vzdelávanie

Mechanik nastavovač

  Mechanik nastavovač - špecialista CNC strojov a liniek v Schaeffler Skalica 2411 K Mechanik nastavovač štvorročné štúdium ukončené maturitnou...

Študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania

Mechanik mechatronik – mechatronik v oblasti Industry 4.0 v Schaeffler Skalica 2679 K mechanik mechatronik štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou k maturite získaš...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA