Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
AMO
  • 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
  • trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností v tomto odbore umožňuje ab­solventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík, v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomostí. Po ukonče­ní prípravy v učebnom odbore a po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce pri strojnom a ručnom obrábaní materiálov, opravách strojov a zariadení, ale i ďalších postoch strojárskej výroby. Absolventi sú kvalifikovaní pracov­níci schopní uplatniť sa pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe, strojov a zariadení, me­chanizačných prostriedkov. V technologických procesoch sú schopní zabezpečovať pro­dukciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného odboru.

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list)      Žiaci poznávajú základy...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list Rozsah získaných...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list      Absolvent učebného oboru je kva­lifikovaný pracovník,...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA