Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
V školskom roku 2024/2025 odbor neotvárame!!!
 
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list)programator skola 3d

     Žiaci poznávajú základy ekologických zákonitostí v prostredí a integrácie človeka v prostredí. V odbornom vzdelávaní je prí­prava zameraná na všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, na obsluhu klasic­kých strojárskych zariadení, na obsluhu a programovanie automatizovaných stro­járskych zariadení. Pre kvalifikované vy­konávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutne všeobecné vzde­lanie, logické myslenie, schopnosť apli­kovať vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopnosť samostatne praco­vať a trvalo sa zaujímať o vývoj svojho od­boru. Praktická zložka prípravy je usku­točňovaná formou odborného výcviku. Kladie dôraz na získavanie zručností pre obsluhu a programovanie automatizova­ných strojárskych zariadení.
Škola vo výučbovej stratégii upred­nostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktic­kej prípravy nielen pre profesionálny ži­vot, ale aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatne­nie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problé­mových úloh, tímovej práci a spolupráci.Uplatňujú sa metódy dialogické, slovné formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov ko­munikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku.

UČEBNÝ_PLÁN.pdf

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

V školskom roku 2024/2025 odbor neotvárame!!!   2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu      Absolvent...

Duálne vzdelávanie

Mechanik nastavovač

  Mechanik nastavovač - špecialista CNC strojov a liniek v Schaeffler Skalica 2411 K Mechanik nastavovač štvorročné štúdium ukončené maturitnou...

Študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania

Mechanik mechatronik – mechatronik v oblasti Industry 4.0 v Schaeffler Skalica 2679 K mechanik mechatronik štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou k maturite získaš...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA