Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Finančnú  gramotnosť  je  potrebné  chápať  ako  komplexný  súhrn  znalostí  a schopností, je podmienená neustálym  vývojom.  Získané znalosti a zručnosti umožnia študentom porozumieť finančným záležitostiam, naučia  analyzovať finančnú situáciu a robiť správne finančné rozhodnutia a zlepšia finančné návyky a zodpovednosť mladých ľudí, čo by v konečnom dôsledku malo následne zvýšiť aj uplatnenie sa absolventov našej  školy na trhu práce.

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti sa opiera o vládou schválenú stratégiu, v súlade s ktorou bol v roku 2008 vypracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.0, ktorý bol v roku 2014 aktualizovaný na Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.1 (ďalej NŠFG), ktorý bol členený do siedmich okruhov tém.

Dňa 9. marca 2017 bola schválená novelizovaná verzia NŠFG 1.2 s účinnosťou  od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom. Hlavnou zmenou je členenie NŠFG 1.2 na nasledovných len 6 okruhov tém,  ktoré sú ďalej rozpracované do celkových kompetencií a čiastkových kompetencií:

1._Financna_zodpovednost_spotrebitelov

2._Planovanie__prijem_a_praca

3._Rozhodovanie_a_hospodarenie_spotrebitelov

4._Uver_a_dlh

5._Sporenie_a_investovanie

6._Riadenie_rizika_a_poistenie

Deń fiinančnej gramotnosti v SOŠS Skalica

Cieľ  tohto  projektu  bol  zameraný  na rozšírenie,  prehĺbenie  a zvýšenie  vedomostnej  úrovne pedagogických  pracovníkov SOŠS Skalica v oblasti  finančnej  gramotnosti, na rozvoj kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií a ich implementáciu do Školského vzdelávacieho programu Strojár a do vyučovacieho procesu jednotlivých predmetov, odborného výcviku a odbornej praxe   s prihliadnutím  na rešpektovanie prioritných  tém  výzvy,  ktoré  sú  v súlade  s Národným  štandardom finančnej gramotnosti.

V rámci projektu pedagogickí zamestnanci školy pripravili pre žiakov aktivity (napr. Aktivita_1), prezentácie, tajničky a pracovné listy, ktoré boli a budú použité vo vyučovaní jednotlivých predmetov:

Charakteristika_zakladnych_bankovych_produktov_v_anglickom_jazyku

Kvalita_povrchu_urcuje_naklady

Rozpocet_poznavacieho_zajazdu

Zivotne_poistenie

Platobne_karty

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA