Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
  • 2433 H obrábač kovovAOK
  • trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list

     Absolvent učebného oboru je kva­lifikovaný pracovník, uplatniť sa môže na rôznych postoch strojárskej výroby a v každej oblasti, kde sa používajú, diagnostikujú, opravujú a obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné stredné odborné vzdelanie.Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na menia­ce sa podmienky. Dobre sa orientuje v technologických postupoch obrába­nia kovov, ale aj iných materiálov. Svo­jím tvorivým prístupom podporuje mar­ketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. Absolventi sú pripravení tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stup­ňom automatizácie, ale i pri obsluhe CNC strojov.

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list)      Žiaci poznávajú základy...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list Rozsah získaných...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list      Absolvent učebného oboru je kva­lifikovaný pracovník,...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA