Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčeniestrojarstvo

2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a služby 

Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný pracovať v tíme, aktívne sa po­dieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj poznatkov v oblasti strojárstva, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade s technickými normami. Je schopný používať racionálne metódy práce, uplat­ňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne a tvorivo.

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecno­vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnos­ťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovní­kov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technolo­gických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru.

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA