Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Poslaním SOŠ strojníckej nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť, s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

     Škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Jej ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj. Ciele výchovy a vzdelávania, orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania, musia byť zamerané na:

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:

- umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom   zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov,
- vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,
- podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadania žiakov,
- formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu,
- vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám, ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,
- poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej činnosti,
- poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase.

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:

- uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového vyučovania,
- zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového laboratória, získania kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov,
- skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií v špeciálnej učebni a zabezpečením softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií,
- zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijných a učebných odboroch,
- zabezpečiť variabilitu výučby, rozvíjať špecifické záujmy žiakov,
- vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní.
 

       b)   posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom

 • rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,
  • podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,
  • rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.

c)       podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom

 • rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom -  

žiakom – rodičom,

 • rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a  radosti z úspechov,
 • vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu, s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,
 • odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd,
 • viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,
 • zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,
 • nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí,
 • presadzovať zdravý životný štýl,
 • vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,
 • vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 
 • d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom: 
  • zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít,
  • podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu,
  • aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného výcviku,
  • spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a politiky zamestnanosti v skalickom regióne,
  • spolupracovať s podnikmi,
  • vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúsenosti a poznatky,
  • rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými,
  • aktívne spolupracovať so zamestnávateľmi absolventov a so záujmovými organizáciami pri tvorbe a ponuke nových školských vzdelávacích programov so zameraním na šport resp. podľa potrieb zamestnávateľov.   
 1.       zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,
  • zrekonštruovať telocvičňu pre telesnú výchovu žiakov a ich športové aktivity,
  • vybudovať nové odborné učebne,
  • zriadiť spoločenskú miestnosť pre návštevy rodičov a ďalších sociálnych partnerov,
 • zrekonštruovať hygienické priestory školy,
 • upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií,
 • využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty, 
 • pravidelne sa starať o úpravu okolia školy.

Škola je súčasťou spoločenského života a každá zmena v spoločnosti sa dotýka aj výchovy a vzdelávania. Z tohto vyplýva, že škola musí pohotovo reagovať na zmeny v spoločnosti tak, aby poznatky, názory a prístupy žiakov neboli pozadu a nestávali sa objektom manipulácie a narábania s mladými ľuďmi.Prvoradou úlohou výchovnej práce v tomto zmysle je záujem o ekonomický  a spoločenský rast štátu zásluhou každého jednotlivca. Tým viac je potrebné rozvíjať vysokú odbornú a všeobecnú prípravu žiakov tak, aby postupne získavali presvedčenie o nevyhnutnosti vysokej odbornosti v ktorejkoľvek práci.  

     Rozvoj strojárskeho priemyslu závisí od dostatku disponibilnej  kvalifikovanej pracovnej sily. Prílev nových zahraničných investícií do strojárskeho priemyslu vyvoláva tlak na trh práce, ktorý sa prejavuje nedostatkom kvalifikovaných odborníkov. Práca v oblasti moderného strojárenstva má v súčasnosti veľmi atraktívny charakter a je nasýtená využívaním najnovších technológií, čo prináša zlepšovanie pracovného prostredia, ale aj odmeňovania.

     Vzdelávanie v strojárstve má veľkú perspektívu aj vďaka množstvu kariérnych príležitostí, keďže strojári sú žiadaní v rôznych sektoroch hospodárstva. Informačné a komunikačné technológie, automobily, strojárenstvo, staviteľstvo, počítačové systémy, automechanika, jemná mechanika, obrábanie kovov, inštalatérstvo či zámočníctvo – to je len časť z množstva príležitostí, ktoré čakajú na nových absolventov stredných a vysokých škôl so strojárskym zameraním.

     Ako jediná v okrese pripravuje SOŠ strojnícka Skalica kvalifikovaných odborníkov v strojárskych  profesiách, v odboroch strojárstvo, mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik opravár a obrábač kovov,  na čo má dostatočné materiálno – technické vybavenie, aj keď väčšinou v horšom technickom stave. 

      A v tomto trende chceme aj naďalej pokračovať. Chceme, aby absolventi SOŠ strojníckej našli široké možnosti uplatnenia na trhu práce. Veď v našom regióne je stály nedostatok odborníkov práve v strojárskych  profesiách. 

     Po skončení štúdia je možnosť širokého uplatnenia vo výrobných prevádzkach a podnikoch, taktiež v súkromnom podnikaní. V súčasnosti je najväčším zamestnávateľom absolventov strojárskych profesií INA SKALICA spol. s r.o., ktorá požaduje pre prirodzenú obnovu väčší počet absolventov, ako je škola schopná zabezpečiť. A to sú v našom regióne ďalšie menšie podniky, ktoré majú o  absolventov stály záujem.

     Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy som identifikoval všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré signalizujú, čo všetko je potrebné zmeniť a čo ponechať tak. Je potrebné, aby výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň. Je množstvo zamestnaneckých príležitosti pre absolventov školy, v rôznych podnikoch skalického regiónu. Ochota zamestnávateľov ich zamestnať po ukončení vzdelávacieho programu je viac než ústretová.

* Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú:

- záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov),kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov,

- dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov (mnohé učebne sú využívané  v čase mimo vyučovania),

- zabezpečenie odborného výcviku vo vlastných dielňach odborného výcviku  a v zmluvných  strojárskych podnikoch

- záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, nulové % nezamestnanosti našich absolventov,

- záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti, hlavne v anglickom a nemeckom jazyku  (záujem žiakov sa prejavuje v ich účasti na štúdiu jazykov v čase mimo vyučovania).

- vysoké % úspešnosti absolventov na vysokých školách technického zamerania.

* Príležitosti školy signalizujú:

-  bezproblémové uplatnenie absolventov školy v Skalici alebo mimo mesta,

- dobré uplatnenie našich absolventov v zahraničí,

- otvorenie nových strojárskych odborov so zameraním na automobilové diely a príslušenstvo,

-  možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce v Skalici,

- dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi, zriaďovateľom a KŠÚ ako predpoklad dobrých koncepčných a poradenských služieb,

- zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz  podnikateľských subjektov.

Škola musí aktívne spolupracovať s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je v súčasnosti zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, ako aj sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav.  Inštruktori v podnikoch aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku, poskytujú škole neoceniteľní písomné informácie – študijné texty, ktoré suplujú nedostatok učebníc v oblasti obsluhy CNC strojov.  Spolupracujú pri štruktúrovaní sumatívnych didaktických testov v odbornom výcviku, poskytujú odbornú literatúru pre teoretické vyučovanie a sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Je nutné, aby sa zamestnávatelia viac zapájali aj do vybavovania dielní školy, čo im umožní navrhovaný zákon o odbornom vzdelávaní.

     Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach a danom učive. Stredná odborná škola strojnícka sa dlhodobo zapája do projektov MŠVVaŠ SR:

 • Enviroprojekt,
 • Grafické systémy,
 • Propagácia OVaP,
 • Podpora budovania centier OVP.

      Výstupy z týchto projektov by mali prispieť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA