Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Technické kreslenie

                                             TECHNICKÉ KRESLENIE  

                                                  /Technisches Zeichnen, Engineering drafting/

slovensky

nemecky

anglicky

kreslenie

das Zeichnen

drafting, drawing

príložník

die Reißschiene

T-square

trojuholník (kresliaci)

das Zeichendreieck

triangle

kružidlo

der Zirkel

compasses

uhlomer

der Winkelmesser

protractor

krividlo, šablóna

das Kurvenlineal

curve

kresliace zariadenie

die Zeichenmaschine

drafting machine

rysovacia doska

das Reißbrett

drafting board

čiara

die Linie

line

plná čiara

die Vollinie

continuous line

hrubá plná čiara

die breite Vollinie

heavy line

tenká plná čiara

die schmale Vollinie

thin line

čiarkovaná čiara

die Strichlinie

short dashes line

bodkočiarkovaná čiara

die Strichpunktlinie

dot-and-dash line

prerušovaná čiara s dvoma bodkami

die Phantomlinie

phantom line

priamka

die gerade Linie

straight line

rovnobežka

die Parallele

parallel line

kolmica

die Senkrechte

perpendicular

lomená čiara

die gebrochene Linie

broken line

uhol

der Winkel

angle

ostrý uhol

spitzer Winkel

acute angle

pravý uhol

rechter Winkel

right angle

tupý uhol

stumpfer Winkel

obtuse angle

slovensky

nemecky

anglicky

trojuholník

das Dreieck

triangle

štvoruholník

das Viereck

Quadrangle, tetragon

uhlopriečka

die Diagonale

diagonal

rovnobežník

das Parallelogramm

parallelogram

kosoštvorec

der Rhombus

rhombus

obdĺžnik

das Rechteck

rectangle

lichobežník

das Trapez

trapezoid

štvorec

das Quadrant

square

päťuholník

das Fünfeck

pentagon

šesťuholník

das Sechseck

hexagon

krivka

die Kurve

curved line, curve

kružnica

der Kreis

circle

stred (kružnice)

der Mittelpunkt

centre point

polomer

der Halbmesser

radius

priemer

der Durchmesser

diameter

kruhový výsek

der Kreisausschnitt

circular sector

oblúk

der Bogen

arc

odsek kruhu

der Kreisabschnitt

circular segment

tetiva

die Sehne

chord

stredový uhol

der Zentriwinkel

centre angle

dotyčnica

die Tangente

tangent

normála

die Normale

normal

oskulačná kružnica

der Krümmungskreis

circle of curvature

slovensky

nemecky

anglicky

polomer krivosti

der Krümmungsradius

radius of curvature

elipsa

die Ellipse

elipse

hyperbola

die Hyperbel

hyperbola

parabola

die Parabel

parabola

cykloida

die Zykloide

cycloid

sínusoida

die Sinuskurve

sine curve

skrutkovica

die Schraubenlinie

helix

stúpanie skrutkovice

die Steigung der Schraubenlinie

helix lead

obalová krivka

die Umhüllungslinie

envelope

plocha

die Fläche

surface

krivková plocha

gekrümmte Fläche

curved surface

priamková plocha

die Regelfläche

ruled surface

rovinná plocha

die Ebene

plane

rotačná plocha

die Rotationsfläche

surface of rotation

valcová plocha

die Zylinderfläche

cylindrical surface

kužeľová plocha

die Kegelfläche

conical surface

guľová plocha

die Kugelfläche

spherical surface

skrutková plocha

die Schraubenfläche

helical surface

premietanie

die Projektion

projection

predmet, objekt

der Gegenstand

object

priemetňa

die Projektionsebene

plane of projection

pravouhlé premietanie

rechtwinklige Projektion

orthographic projection

nárysňa

vordere Projektionsebene

frontal plane of projektion

slovensky

nemecky

anglicky

pohľad

die Ansicht

view

nárys

die Vorderansicht

front view

pôdorys

die Draufsicht

view from above

ľavý bokorys

die Seitenansicht von links

view from the left

pravý bokorys

die Seitenansicht von rechts

view from the right

podhľad

die Untersicht

view from below

zadný pohľad

die Rückansicht

view from behind

pomocný pohľad

die Hilfsansicht

auxiliary view

čiastočný pohľad

die Teilansicht

partial auxiliary view

viditeľný obrys

sichtbarer Umriss

visible outline

neviditeľný obrys

verdeckter Umriss

Hidden outline

prerušenie

der Bruch

break

prerušovacia čiara

die Bruchlinie

break line

rez

die Schnittansicht

sectional view

rovina rezu

die Schnittebene

cutting plane

čiara rezu

die Schnittlinie

cutting plane line

šrafovanie

die Schraffur

hatching

lomený rez

der Schnittverlauf in verschiedenen Richtungen

offset section

čiastočný rez

der Teilausschnitt

broken out section

sklopený prierez súčiastky

die Schnittfläche innerhalb des Bildes

revolved section

vynesený detail

die Einzelheit

detail section

kótovanie

die Masseintragung

dimensioning

kóta

die Masszahl

dimension

slovensky

nemecky

anglicky

pomocná čiara

die Masshilfslinie

extension line

kótovacia čiara

die Masslinie

dimension line

šípka

der Pfeil

arrowhead

vynášacia čiara

die Bezugslinie

leader line

informatívny rozmer

das Hilfsmass

information size

axonometrické premietanie

axonometrische Projektion

axonometric projection

izometrické premietanie

isometrische Projektion

isometric projection

dimetrické premietanie

dimetrische Projektion

dimetric projection

výkres

die Zeichnung

drawing

výkres zostavy

die Zusammenbau–Zeichnung

assembly drawing

popisové pole

das Grundschriftfeld

title block

špecifikácia

die Stückliste

parts list

výrobný výkres

die Teil-Zeichnung

detail drawing

mierka

der Massstab

scale

zostava

die Gesamtzeichnung

general view

celkový rozmer

das Gesamtmass

overall dimension

náčrt

die Skizze

sketch

pauzovací papier

das Pauspapier

tracing paper

diazotyp

die Lichtpause

blueprint

Zdroj:  Vladimír Švarc a kol., Ilustrovaný strojársky slovník, Vydavateľstvo ALFA, Bratislava 1990

 

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA