Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Technická mechanika

                                         TECHNICKÁ MECHANIKA  

                                                 /Technische Mechanik, Engineering mechanics/

slovensky

nemecky

anglicky

statika

die Statik

statics

kinematika

die Kinematik

kinematics

dynamika

die Dynamik

dynamics

kinetika

die Kinetik

kinetics

sila

die Kraft

force

silový vektor

der Kraftvektor

force vektor

tuhé teleso

fester Körper

solid

pôsobisko

der Angriffspunkt

point of application

os vektora

die Wirkungslinie

line of action

modul

der Betrag

magnitude

smer

der Richtungssinn

sense

sila reakcie

die Reaktionskraft

reactive force

väzba

die Bindung, die Stützung

constraint

voľné teleso

freigemachter Körper

free body

silový diagram

zeichnerische Darstellung

free-body diagram

podperová reakcia

die Auflagerreaktion

support reaction

sústava síl

das Kräftesystem

force system

sústava rôznobežných síl

konvergentes Kräftesystem

concurrent force system

sústava rovnobežných síl

paralleles Kräftesystem

parallel force system

zloženie síl

Zusammensetzen von Kräften

composition of forces

výslednica

die Resultierende

resultant

silový rovnobežník

das Kräfteparallelogramm

parallelogram of forces

silový trojuholník

das Kraftdreieck

triangle of forces

silový mnohouholník

das Krafteck

force polygon

slovensky

nemecky

anglicky

polygón

das Seileck

string polygon

rovnováha síl

das Gleichgewicht von Kräften

equilibrium of forces

rovnovážna sila

die Gleichgewichtskraft

equilibrant force

rozloženie sily

das Zerlegen der Kraft

resolution of a force

zložka sily

die Teilkraft

component of a force

moment sily

das Moment der Kraft

moment of a force

rameno sily

der Hebelarm

arm of a force

stred momentu

der Bezugspunkt

moment centre

dvojica síl

das Kräftepaar

couple of forces

vzdialenosť dvojice síl

der Kräftepaarabstand

arm of a couple

moment dvojice síl    M=F.a

das Kräftepaarmoment

moment of a couple

vektor momentu

der Momentvektor

moment vector

momentová veta

der Momentensatz

Varignon´s theorem

ťažisko, statický stred

der Schwerpunkt

centre of gravity

ťažisko plochy

der Flächenschwerpunkt

centroid of area

rovnica rovnováhy

die Gleichgewichtsgleichung

equation of equilibrium

plochý nosník

Ebenes Fachwerk

plane truss

prút

der Stab

Bar, truss member

kĺb

das Gelenk

hinge

valček

die Rolle

Roller

virtuálny posuv

virtuelle Verrükkung

virtual displacement

stabilná rovnováha

stabiles Gleichgewicht

stable equilibrium

nestabilná rovnováha

labiles Gleichgewicht

unstable equilibrium

indiferentná rovnováha

indifferentes Gleichgewicht

indifferent equilibrium

pohyb (mechanický)

die Bewegung

motion

dráha

die Bahn

path

slovensky

nemecky

anglicky

dráha, premiestnenie

der Weg

displacement

čas

die Zeit

time

diagram dráha - čas

das Weg-Zeit-Diagramm

displacement-time diagram

rýchlosť

die Geschwindigkeit

velocity

diagram rýchlosť - čas

das Geschwindigkeit-Zeit- Diagramm

velocity-time diagram

zrýchlenie

die Beschleunigung

acceleration

priamočiary pohyb

geradlinige Bewegung

rectilinear motion

krivočiary pohyb

krummlinige Bewegung

curvilinear motion

relatívny pohyb

die Relativbewegung

relative motion

rovnomerný pohyb

gleichförmige Bewegung

uniform motion

rovnomerne zrýchlený pohyb

gleichförmig beschleunigte Bewegung

uniformly accelerated motion

translačný pohyb

die Translation

translation

otáčavý rotačný pohyb

die Rotation

rotation

uhol otáčania

der Drehwinkel

angular displacement

uhlová rýchlosť

die Winkelgeschwindigkeit

angular velocity

uhlové zrýchlenie

die Winkelbeschleunigung

angular acceleration

tangenciálne dotyčnicové zrýchlenie

die Tangentialbeschleunigung

tangential acceleration

normálové zrýchlenie

die Normalbeschleunigung

normal acceleration

okamžitý stred rýchlosti

der Geschwindigkeitspol

instantaneous velocity centre

vratný pohyb

hin- und hergehende Bewegung

reciprocating motion

voľný pád

freier Fall

free fall

Newtonov zákon

Newtonsches Grundgesetz

Newton´s law of motion

zotrvačnosť, inercia

die Trägheit

Inertia

hmotnosť

die Masse

mass

zotrvačná sila

die Trägheitskraft

inertia force

slovensky

nemecky

anglicky

d´Alembertov princíp

das Prinzip von d´Alembert

d´Alembert´s principle

impulz sily

der Impuls, der Antrieb

impulse

práca

die Arbeit

Work

užitočná práca

die Nutzarbeit

useful work

vynaložená práca

aufgewandte Arbeit

expended work

účinnosť

der Wirkungsgrad

efficiency

výkon

die Leistung

power

energia

die Energie

energy

potenciálna energia

potentielle Energie

potential energy

kinetická energia

kinetische Energie

kinetic energy

zákon zachovania energie

der Energieerhaltungssatz

principle of conservation of energy

krútiaci moment

das Drehmoment

torque

moment zotrvačnosti

das Trägheitsmoment

moment of inertia

polomer zotrvačnosti

der Trägheitsradius

radius of gyration

odstredivá sila

die Zentrifugalkraft

centrifugal force

dostredivá sila

die Zentripetalkraft

centripetal force

ráz

der Stoß

impact

priamy ráz

gerader Stoß

direct impact

šikmý ráz

schiefer Stoß

oblique impact

centrálny ráz

zentraler Stoß

central impact

dokonale pružný ráz

elastischer Stoß

elastic impact

skutočný (nepružný) ráz

wirklicher Stoß

semielastic impact

vzpruživosť

die Stoß-Zahl

coefficient of restitution

zákon zachovania hybnosti

der Impulserhaltungssatz

principle of conservation of linear momentum

moment hybnosti

das Impulsmoment

moment of momentum

kmitavý pohyb

die Schwingung

oscillatory motion

slovensky

nemecky

anglicky

kmitavý systém

das Schwingungssystem

oscillating system

vibrácie, mechanické kmitanie

die Vibration, Schwingung

vibration

harmonické vibrácie

harmonische Schwingungen

harmonic vibration

amplitúda kmitania

die Amplitude

amplitude

kruhová frekvencia

die Kreisfrequenz

circular frequency

perióda kmitania

die Periodendauer

period of vibration

frekvencia

die Frequenz

frequency

voľné kmitanie

freie Schwingungen

free vibration

vlastná frekvencia

die Eigenkreisfrequenz

natural frequency

tlmené kmitanie

gedämpfte Schwingungen

damped oscillation

tlmenie

die Dämpfung

damping

tlmič

der Dämpfer

damper

logaritmický dekrement

logarithmisches Dekrement

logarithmic decrement

vynútené kmitanie

erzwungene Schwingungen

forced oscillation

budiaca (vynútená) sila

erregende Kraft

exciting force

koeficient dynamického zosilnenia

die Vergrößerungsfunktion

magnification factor

rezonancia

die Resonanz

resonance

vlastné kmitanie

selbsterregte Schwingungen

self-excited oscillation

trenie

die Reibung

friction

trecia sila

die Reibungskraft

friction force

kolmá (normálová) sila

die Normalkraft

normal force

koeficient trenia

die Reibungszahl

coefficient of friction

uhol trenia

der Reibungswinkel

angle of friction

šmykové trenie

die Gleitreibung

sliding friction

statické trenie

die Haftreibung

static friction

trenie za pohybu

die Bewegungsreibung

kinetic friction

slovensky

nemecky

anglicky

suché trenie

die Festkörperreibung

dry friction

kvapalinové trenie

die Flüssigkeitsreibung

fluid friction

medzné trenie

die Mischreibung

boundary friction

valivé trenie

die Rollreibung

rolling friction

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA